HOME > ตำแหน่งงาน

การให้บริการ

ด้านให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
ค้นคว้ากฎหมายไทยและข้อบังคับต่าง ๆ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของโครงการการลงทุน
ร่างสัญญา กิจการร่วมค้าเช่า ขาย จ้างแรงงาน และอื่น ๆ
คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการแรงงานรวมถึงการตั้งกฎการทำงาน
การระงับข้อพิพาท
ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
การควบรวมกิจการการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

ด้านการจัดตั้งบริษัท

เป็นตัวแทนในกระบวนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บริษัทใหม่ สาขา สำนักงานตัวแทน RO
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ROH)
เป็นตัวแทนในกระบวนการขอวีซ่าและเวิร์คเพอร์มิท
เป็นตัวแทนในกระบวนการขอใบอนุญาตทุกประเภท
เป็นตัวแทนในกระบวนการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขทางทะเบียน
เป็นตัวแทนในกระบวนการขำระบัญชี

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา
ค้นคว้าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
ร่างเอกสารที่จำเป็นเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การออกแบบและจดทะเบียนสิทธิบัตรและเป็นตัวแทนในการดำเนินการ
ระงับข้อพิพาทและเจรจาต่อรองเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ล่ามและการแปล

ล่าม
ภาษาไทย เป็น อังกฤษ
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย
จัดหาล่ามที่คุ้นเคยกับกฎหมาย
การแปล
ภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย
การแปลโดยนักแปลที่คุ้นเคยกับกฎหมาย


ผลงานที่ผ่านมา

 ● ทำสัญญาการซื้อขายระหว่าง บริษัท ญี่ปุ่นกับ บริษัท ไทย
 ●การทำสัญญาบริการระหว่าง บริษัท ญี่ปุ่นกับ บริษัท ไทย
 ● การทำสัญญาร่วมทุนระหว่าง บริษัท ญี่ปุ่นกับ บริษัท ไทย
 ● ทำสัญญาเช่าระหว่าง บริษัท ญี่ปุ่นกับ บริษัท ไทย
 ● ทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง บริษัท ญี่ปุ่นกับ บริษัท ไทย
 ● ทำข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลระหว่าง บริษัท ญี่ปุ่นกับ บริษัท ไทย
 ●ทำข้อตกลง การรับจ้างผลิตสินค้าระหว่าง บริษัท ญี่ปุ่นกับ บริษัท ไทย
 ● ทำข้อตกลงเรื่องระหว่าง บริษัท ญี่ปุ่นกับ บริษัท ไทย
 ●ทำข้อตกลงการจ้างงาน ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจ้างงาน กฎระเบียบค่าจ้างและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการธุรกิจของ บริษัท ญี่ปุ่น
 ●ตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของบริษัทไทย
 ●ทำสัญญาการโอนหุ้นระหว่าง บริษัท ญี่ปุ่นกับ บริษัท ไทย
 ●เตรียมรายงานการตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตต่างๆข้อจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติจากต่างประเทศกฎข้อกำหนดเรื่องการทุจริตและกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
 ●การระงับข้อพิพาทกับพนักงาน
 ● ส่งจดหมายเตือนและการให้บริการดำเนินคดีแพ่งกับ บริษัท ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน อาทิเช่นการชำระเงิน
 ●ขอใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยา
 ●บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 ●ชำระบัญชีแก่บริษัท ญี่ปุ่น
 ●จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น, กรรมการบริษัท, ข้อบังคับบริษัท และประเด็นอื่นๆที่ต้องจดทะเบียนให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทไทยและจัดเตรียมตามขั้นตอน
 ●ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (บริษัทการค้าระหว่างประเทศ)สำหรับ บริษัท ญี่ปุ่น
 ●ทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ระหว่าง บริษัท ญี่ปุ่นกับ บริษัท ไทย
 ●สำรวจชื่อที่ดินและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง